Pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền  

Duc su to DASIRANARADA

bai tho chan ly'

Track 1
0:00/8:29

             The truth

Only in water can a vessel move forward
A true religion can only flourish in life
When you make it a point to cultivate yourself, be courageous
And weave yourself along to ride the rough tide
Sometimes you do it in a quiet way
At other times you outshine when you try to serve
While you work for Humanity’s progress
You build peace at the same time for the world population.
You never give in to force alone
And you’re unafraid of the wicked.
With everyone, you know how to mix
So you’ll know better the true nature of people.
You persevere in observing their conditions
And draw lessons from their experiences,
Black and white both has disadvantages
You keep delving into the matter to approach the golden rule.
Life changes according to the law of ebb and flow
You should study it with good will and fairness.
Between right and wrong, you use your mind to differentiate
You know where and what are the lies
You learn from those with the same mind
But you also learn from those different from us
You don’t say this is good, or that is bad
You take into account both right and wrong.
Your power to see things through is as deep as the river and as wide as the ocean
You stand in the middle, analyze and synthesize the facts.
All kinds of people from different backgrounds and with different characteristics
People in all professions
show us the different aspects of the light that shines on
and give us a chance to find truth.
They’re all our teachers, giving free lessons to us
and thus are all our benefactors.
A self-cultivator only has friends and not foes
and actually changes foes into friends.
When you know you’re wrong, you try to correct yourself,
after many failures, you’ll find success.
When you suffer because of bad people, more people will be drawn to goodness.
In the midst of bad people, the good ones stand out.
The truths that people usually talk about
Usually are only half-truths
That either veers to this side or that,
creating all kinds of “isms”.
Those are all one-sided and full of limitations,
what everyone agrees on is the real truth.
It doesn’t know any differentiation
between the colors of the skin or various classes,
Only love for everyone on Earth
without selfishness, lust or personal gain
is the truth that is truly meaningful.
Your true identity is truly superb
you don’t act out of self-interest,
but for the benefit of all concerned.
You give general happiness to all
and you lead everyone in the same direction.
You realize that all are one
and reach the level of the sages.
A self-cultivator realizes that life is full of contradictions,
and can get over all hardships.
Life helps us get enlightened in the right way
And in return, we help life in its hazards.
Something as small as a hair’s thread
lost somewhere will be collected and returned to the owner.
When you sow seeds, don’t throw them afar,
you should sow them in a big tree’s shade
You cover small dreams in the shadow of its umbrage,
so they can avoid birds and serpents.
The big tree will cover the young ones
So they can grow and always be protected.
The duration of one’s life is very short
And it isn’t easy to be born a human,
since you are already blessed with that benevolence.
Try to be worthy of the good grace
Love the country forever with all your heart
.
and love humanity as you would love yourself
Try to lead humanity in the right direction.

Bài thơ chân lý

 

Thuyền có nước thì thuyền mới chạy,

Ðạo có đời thì mới phát huy.

Vào đường tu phải tuyệt vời can đảm,

Dám len mình trong nghịch cảnh mà đi.

Khi âm thầm lo phụng sự thiên cơ,

Lúc lừng lẫy mưu cầu cho nhân loại.

Bước tiến hóa nhân sinh năng phục vụ,

Cảnh thái hòa sinh chúng cố dựng xây.

Không bao giờ nao núng trước quyền uy,

Không khiếp sợ loại nào phi đạo đức.

Biết trà trộn náo nương trong các loại,

Ðể đo lường bí hiểm của nhân tâm.

Nhẫn là chuyên quan sát khắp muôn màu,

Nhẫn là khéo rút ra nhiều kinh nghiệm.

Trắng hay đen đều có ưu khuyết điểm,

Xét tận cùng để đạt lý uyên thâm.

Ðời chuyển lưu theo định luật thăng trầm,

Nên nghiên cứu với bình tâm thiện ý,

Ðúng hay sai định phân nhờ trí tuệ,

Nẻo chông gai biết rỏ hướng lọc lừa.

Những ai chung lý tưởng ta học đành,

Va` lại học kẻ không đồng quan điểm,

Không xem trọng xem khinh từng quan điểm,

Mà điều nghiên bên chính lẫn bên tà,

Tâm phân minh sâu rộng tựa hải hà,

Ta trung lập cân phân và tổng hợp.

Người mọi giới sang hèn hay khôn dại,

Kẻ mọi nghành lành dữ hoặc chi chi,

Ðều là người gợi ánh sáng quang huy,

Cho cơ hội ta tìm ra chân lý.

Họ tất cả đều là thầy miễn phí,

Là ân nhân dạy ta rõ cuộc đời.

Vậy người tu có bạn chẳng có thù,

Và biến cải khối thù thành khối bạn.

Biết sai trái sửa sai không tái phạm,

Thất bại rồi giác ngộ ắt thành công.

Khổ vì tà người hướng thiện mới đông,

Có kẻ ác người ngay mới nổi bật.

Còn chân lý người đời thường đề cập,

Nghiêng bên này hay ngã gật bên kia,

Lý hay chân nhiều chủ nghĩa phịa ra,

Là chân lý một chiều gây biển lận.

Cái chân lý mọi người đều chấp nhận,

Không biên cương không giai cấp màu da,

Với tình thương nhân loại khá đậm đà,

Không vị kỷ đam mê hay vụ lợi,

Chân lý ấy mới thật đầy ý nhĩa.

Cái bản lai diện mục khá siêu quần,

Hành động sao mà không đạt sở cầu,

Với cứu cánh là an bang tế thế,

Tâm mưu cầu cho hạnh phúc đại đồng,

Tâm xây dựng cho mọi người chung hưởng,

Tâm nhận thức vạn vật đồng nhất thể,

Tâm thánh hiền ngộ chân lý vô tư.

Tu để biết việc đời đầy mâu thuẩn,

Biết san bằng muôn vạn nẻo chông gai.

Ðời giúp ta sáng trên đường đạo,

Ta giúp đời trong lúc lâm nguy.

Sợi tóc kia rơi rớt tận chân trời,

Ta nhặt lấy trả đủ về huynh đệ.

Gieo hạt giống phải khôn ngoan đừng vung vẫy,

Mà ném gần gốc cội của cây to,

Dùng tàng cây che lấp mộng bé thơ,

Hầu tránh được miệng chim muông nọc rắn,

Cây núp bóng nhờ cội tàng che khuất,

Và lớn lên bên cạnh gốc thân già.

Gẫm cuộc đời thật chẳng có bao lâu,

Làm kiếp người cũng nào đâu dể có.

Bởi cho nên trót sinh trong trần thế,

Phải làm sao cho xứng đáng kiếp người.

Tình tổ quốc vạn đời luôn bất diệt,

Yêu nhân loại nào khác thể thân ta,

Ðưa nhân loại hoàn hư về một nẻo.

 

DASIRA NARADA

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.